HANGZHOU

QINGHEFANG

QINGHEFANG
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 80 po / 102 x 204 cm  édition de 5
48 x 96 po / 122 x 244 cm  édition de 1

COMPOSITION I

COMPOSITION I
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 80 po / 102 x 204 cm  édition de 5
48 x 96 po / 122 x 244 cm  édition de 1

COMPOSITION II

COMPOSITION II
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 80 po / 102 x 204 cm  édition de 5
48 x 96 po / 122 x 244 cm  édition de 1

VAISSEAU

VAISSEAU
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 60 po / 102 x 152 cm  édition de 5
48 x 72 po / 122 x 183 cm  édition de 1

WATERWAY

WATERWAY
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 80 po / 102 x 204 cm  édition de 5
48 x 96 po / 122 x 244 cm  édition de 1

TEA MOUNTAINS

TEA MOUNTAINS
Hangzhou, Chine, 2018

30 x 90 po / 76 x 229 cm  édition de 5
40 x 120 po / 102 x 306 cm  édition de 1 (triptyque)

BOOK OF YUAN

BOOK OF YUAN
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 60 po / 102 x 152 cm  édition de 5
48 x 72 po / 122 x 183 cm  édition de 1

SPIRIT OF HU XUEYAN

SPIRIT OF HU XUEYAN
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 60 po / 102 x 152 cm  édition de 5
48 x 72 po / 122 x 183 cm  édition de 1

SU CAUSEWAY

SU CAUSEWAY
Hangzhou, Chine, 2018

30 x 90 po / 76 x 229 cm  édition de 5
40 x 120 po / 102 x 306 cm  édition de 1 (triptyque)

THOUSAND YEARS

THOUSAND YEARS
Hangzhou, Chine, 2018

30 x 90 po / 76 x 229 cm  édition de 5
40 x 120 po / 102 x 306 cm  édition de 1 (triptyque)

SOULS

SOULS
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 80 po / 102 x 204 cm  édition de 5
48 x 96 po / 122 x 244 cm  édition de 1

HAVEN

HAVEN
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 60 po / 102 x 152 cm  édition de 5
48 x 72 po / 122 x 183 cm  édition de 1

BAOCHU PAGODA

BAOCHU PAGODA
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 80 po / 102 x 204 cm  édition de 5
48 x 96 po / 122 x 244 cm  édition de 1

WEST LAKE

WEST LAKE
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 60 po / 102 x 152 cm  édition de 5
48 x 72 po / 122 x 183 cm  édition de 1

REVERENCE

REVERENCE
Hangzhou, Chine, 2018

40 x 80 po / 102 x 204 cm  édition de 5
48 x 96 po / 122 x 244 cm  édition de 1