HANGZHOU

QINGHEFANG

QINGHEFANG
Hangzhou, China, 2018

40 x 80 in / 102 x 204 cm  edition of 5
48 x 96 in / 122 x 244 cm  edition of 1

COMPOSITION I

COMPOSITION I
Hangzhou, China, 2018

40 x 80 in / 102 x 204 cm  edition of 5
48 x 96 in / 122 x 244 cm  edition of 1

COMPOSITION II

COMPOSITION II
Hangzhou, China, 2018

40 x 80 in / 102 x 204 cm  edition of 5
48 x 96 in / 122 x 244 cm  edition of 1

VAISSEAU

VAISSEAU
Hangzhou, China, 2018

40 x 60 in / 102 x 152 cm  edition of 5
48 x 72 in / 122 x 183 cm  edition of 1

WATERWAY

WATERWAY
Hangzhou, China, 2018

40 x 80 in / 102 x 204 cm  edition of 5
48 x 96 in / 122 x 244 cm  edition of 1

TEA MOUNTAINS

TEA MOUNTAINS
Hangzhou, China, 2018

30 x 90 in / 76 x 229 cm  edition of 5
40 x 120 in / 102 x 306 cm  edition of 1 (triptych)

BOOK OF YUAN

BOOK OF YUAN
Hangzhou, China, 2018

40 x 60 in / 102 x 152 cm  edition of 5
48 x 72 in / 122 x 183 cm  edition of 1

SPIRIT OF HU XUEYAN

SPIRIT OF HU XUEYAN
Hangzhou, China, 2018

40 x 60 in / 102 x 152 cm  edition of 5
48 x 72 in / 122 x 183 cm  edition of 1

SU CAUSEWAY

SU CAUSEWAY
Hangzhou, China, 2018

30 x 90 in / 76 x 229 cm  edition of 5
40 x 120 in / 102 x 306 cm  edition of 1 (triptych)

THOUSAND YEARS

THOUSAND YEARS
Hangzhou, China, 2018

30 x 90 in / 76 x 229 cm  edition of 5
40 x 120 in / 102 x 306 cm  edition of 1 (triptych)

SOULS

SOULS
Hangzhou, China, 2018

40 x 80 in / 102 x 204 cm  edition of 5
48 x 96 in / 122 x 244 cm  edition of 1

HAVEN

HAVEN
Hangzhou, China, 2018

40 x 60 in / 102 x 152 cm  edition of 5
48 x 72 in / 122 x 183 cm  edition of 1

BAOCHU PAGODA

BAOCHU PAGODA
Hangzhou, China, 2018

40 x 80 in / 102 x 204 cm  edition of 5
48 x 96 in / 122 x 244 cm  edition of 1

WEST LAKE

WEST LAKE
Hangzhou, China, 2018

40 x 60 in / 102 x 152 cm  edition of 5
48 x 72 in / 122 x 183 cm  edition of 1

REVERENCE

REVERENCE
Hangzhou, China, 2018

40 x 80 in / 102 x 204 cm  edition of 5
48 x 96 in / 122 x 244 cm  edition of 1